ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ

 

Το Δ.Σ της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας προκηρύσσει Λογιστή/στριάς πλήρους  απασχόλησης του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Λευκωσίας στα Λατσιά, βάσει των προνοιών του καταστατικού της.

 Καθήκοντα:

1.      Ενημερώνει το λογιστικό πρόγραμμα με τιμολόγια, αποδείξεις και απογραφές εμπορευμάτων.

2.      Δρα υποστηρικτικά του γραφείου εξυπηρέτησης πελατών.

3.      Συντάσσει την μηνιαία κατάσταση επαλήθευσης Λογαριασμού Τράπεζας.

4.      Αναφέρεται στον διευθυντή σε λογιστικά και γραφειακά θέματα.

5.      Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του αναθέσει του Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του/της.

 Απαιτούμενα Προσόντα:

1.         Απόφοιτος/η Λυκείου θα θεωρηθεί ως ελάχιστο προσόν. Απόφοιτος τριτοβάθμιας,  εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά λογιστικής όπως LCCI,  θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

2.         Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

3.         Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

4.         Εμπειρία στην τήρηση λογιστικών βιβλίων και λογιστικών πρακτικών,

5.         Επαγγελματισμός, αφοσίωση στην εργασία και ικανότητα εργασίας υπό οποιεσδήποτε     συνθήκες.

6.           Γνώση Λογιστικού Λογισμικού.

7.             Ικανότητα διαχείρισης λογιστικών - οικονομικών θεμάτων και γνώση στον σχεδιασμό προϋπολογισμού.

8.         Ικανότητα διαχείρισης προσφορών και αποθεμάτων υλικού, εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

9.         Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία με  διαπροσωπικές ικανότητες,

Μισθολογικό Πακέτο: Θα προσφερθεί πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Αιτήσεις : Μισθολογικό Πακέτο: Θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτων απολαβών αναλόγως προσόντων. Αιτήσεις : Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα μαζί με αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών τους μέχρι της 08/12/2022 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@nicosiashootingclub.org Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας. Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

​​​